ขั้นตอนการไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลียการจะเข้าศึกษาในประเทศออสเตรเลียนั้นคุณต้องสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาและยื่นขอวีซ่านักเรียน (Student visa) จากรัฐบาลออสเตรเลียคุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหลายอย่างอาทิเช่น:

ตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนในหลักสูตรใดและสถาบันใด
  • ยื่นใบสมัครเข้าเรียน ในสถาบันที่คุณต้องการ
  • ได้รับและตอบรับจดหมายเสนอเข้าเรียน (Letter of Offer)
  • ได้รับใบยืนยันการลงทะเบียน (Confirmation of Enrolment - COE) เพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียน

นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์การเข้าเรียนที่คุณอาจจะต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ดังกล่าวทั้งในการสมัครเข้าเรียนในสถาบันและการยื่นขอวีซ่า ซึ่งได้แก่: 
  • เกณฑ์ทางวิชาการ
  • เกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษ
  • หลักฐานด้านการเงินสำหรับใช้ในการศึกษา
  • ต้องมีประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (OSHC)
     

 

Enquire Now

 
Please feel free to leave us feedback.