ระบบการศึกษาของอเมริการะบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา
วิทยาลัย 2 ปี (Junior College) เป็นหลักสูตร 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการสอนมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
  • Transferable Program ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อปีที่ 3 ของวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีได้
  • Terminal/Occupational Program เป็นหลักสูตร 2 ปี เน้นทางวิชาชีพ ความสามารถในงานเทคนิค และงานกึ่งวิชาชีพ สำเร็จแล้วได้รับอนุปริญญา

วิทยาลัยประจำท้องถิ่น (Community College) เป็นหลักสูตร 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษา  ตอนปลาย มีแบบแผนเดียวกับ Junior College เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

วิทยาลัย (College) หลักสูตร 4 ปี สำเร็จแล้วได้รับปริญญาตรี บางแห่งเปิดสอนถึงระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัย (University) เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) ปริญญาโท (1 - 2 ปี) และปริญญาเอก (4 ปี) เน้นการสอนและการค้นคว้าวิจัยในแง่วิชาการ 
สถาบันทางวิชาชีพ เป็นสถาบันทางวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะ เช่น แพทยศาสตร์ กฎหมาย เป็นต้น หลักสูตร 3-8 ปี แล้วแต่สาขาวิชา โดยปกตินักศึกษาจะเข้าศึกษาหลังจากที่สำเร็จปริญญาตรีมาแล้ว

ภาคการศึกษา
สถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาใช้ภาคการศึกษาหลายแบบแตกต่างกันออกไปขึ้นกับ ความต้องการของสถานศึกษา และความนิยมของท้องถิ่น ได้แก่
 
1. ระบบ Semester แบ่งเป็น 2 Semester ๆ ละ 16 - 18 สัปดาห์ และอาจมี 1 หรือ 2 summer session
1.1. Fall Semester เปิดประมาณกันยายนถึงกลางธันวาคม 
1.2. Spring Semester เปิดประมาณมกราคมถึงกลางเมษายน 
1.3. Summer Semester เปิดประมาณกลางพฤษภาคมถึงสิงหาคม

 
2.ระบบ Trimester แบ่งเป็น 3 เทอม ๆ ละ 3 เดือน
2.1. First เปิดประมาณกันยายนถึงธันวาคม 
2.2. Second เปิดประมาณมกราคมถึงเมษายน 
2.3. Third เปิดประมาณพฤษภาคมถึงสิงหาคม

 
3. ระบบ 4-1-4 แบ่งภาคเรียนเป็น 2 เทอม (Semester) เทอมละ 15 สัปดาห์ คั่นด้วยเทอมสั้น ๆ เรียกว่า Mini-term หรือ Interim เทอมสั้นนี้ มีระยะเวลาเรียน 1 เดือน
3.1. Fall เปิดประมาณกันยายนถึงธันวาคม 
3.2. Mini-term หรือ Interim เปิดประมาณมกราคม (1 เดือน) 
3.3. Spring เปิดประมาณกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม

 

 

Enquire Now

 
Please feel free to leave us feedback.