ระบบการศึกษาของอังกฤษ


ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)
นักศึกษาของไทย มีจำนวนไม่น้อยที่มาศึกษาต่ออังกฤษโดยมีเป้าหมายในการเรียนในระดับอุดมศึกษา

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา สามารถแบ่งออกเป็น
Undergraduate ระดับปริญญาตรี

 
  • BTEC HNC/HND หรือ Diploma of Higher Education (Dip. HE) เป็นหลักสูตร 2 ปี ส่วนใหญ่จะเปิดสอนอยู่ใน College of Higher Education โดยมหาวิทยาลัยบางแห่ง เปิดรับผู้สอบผ่าน “A” Level อย่างน้อย 1 วิชา หรือสำเร็จการศึกษาระดับ National Diploma การสมัครเข้าศึกษาต่อนั้นต้องสมัครผ่าน UCAS เช่นเดียวกับในระดับปริญญาตรี
  • First Degree (Bachelor Degree) เป็นหลักสูตรการศึกษา 3 ปี ยกเว้นบางสาขาวิชา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ (4 ปี) สถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี) ทันตแพทย์ (5 ปี) สัตวแพทย์ (5 ปี) แพทย์ (6 ปี)

Postgraduate ระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรีแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

ศึกษาต่ออังกฤษในระดับ Postgraduate Certificate Diploma 
หลักสูตรการศึกษา 9 เดือนถึง 1 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อ


ศึกษาต่ออังกฤษในระดับ Master Degree หรือ ปริญญาโท

หลักสูตรการศึกษา 1 – 2 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี


ศึกษาต่ออังกฤษในระดับ Doctoral Degree หรือปริญญาเอก

หลักสูตรการทำวิจัย ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร M. Phil

 

Enquire Now

 
Please feel free to leave us feedback.